(1)
Hikmah, N.; Halimi, H. Dinamika Islam Kontemporer. Tasamuh 2023, 15, 14-26.