Junaid, J. bin. (2022). Tokoh Sentral Dalam Kodifikasi Hadis. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(2), 250–268. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i2.683