Hikmah, N., & Halimi, H. (2023). Dinamika Islam Kontemporer. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 15(1), 14–26. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.698