ASA, Billah Wahid. Perspektif KH. Imam Zarkasyi Terhadap Modernisasi Pesantren. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 172–196, 2023. DOI: 10.47945/tasamuh.v15i1.809. Disponível em: https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/809. Acesso em: 18 jul. 2024.