Hikmah, Nurul, and Halimi Halimi. 2023. “Dinamika Islam Kontemporer”. Tasamuh: Jurnal Studi Islam 15 (1):14-26. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.698.