Hikmah, N. and Halimi, H. (2023) “Dinamika Islam Kontemporer”, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 15(1), pp. 14–26. doi: 10.47945/tasamuh.v15i1.698.