Hikmah, Nurul, and Halimi Halimi. “Dinamika Islam Kontemporer”. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, vol. 15, no. 1, Apr. 2023, pp. 14-26, doi:10.47945/tasamuh.v15i1.698.